ND-r

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

De Letter R
Raapstelenstamppot Stillemôs
Raar persoon Kwastelorum  
Ragebol Spinnejaeger
Randje Rendje
Rare kwast – Raar persoon Kwiebes   
Rasp Riéf   
Razendsnel As de bliksem
Reactie Reaksie
Receptie Resepsie
Recht Rech
Record /  Records Rekôr / Rekôrs
Reden Raeje
Reden Reeije
Regenbui Bieës     
Regenkapje Raegenkepke
Rekening (houden met0 Raekening
Relatie Relasie
Repareren Reperaere
Repetitie Rippetiesie
Reportage Reportaazje
Residentie Residensie
Reuzel Lees
Ribben Rupkes
Ribfluweel Musjester / Mansjester
Riek Reek
Riem Reem
Rij(tje) Riej(ke)
Rijden Rieje, Rieije
Rijk Riék
Rijkdom Riékdom
Rijksoverheid Rijkseuverheid
Rijp Riëp
Rimpelen – Kreukelen Frunsele  
Rimpels Vaaje 
Rode bessen Miëmere, Miémere  
Rode kool Roeje koél
Roepnaam Roopnaam
Roken Rouke, Rauke
Rolletjes Rölkes
Rondgang Rôndgank
Rood / Rode Roëd / Roëje
Rooien (bjv. Aardappels) Rooie
Roomboter Gôj bôtter
Roos / Roosje Roës / Ruüske
Rose Raoze/Raós
Rotonde Retonde
Rotstreek Nûtte streek
Rotzak Stroebenikkel
Rotzooi Pùtazie
Rozen Roëze
Rozenblaadje Roëzeblaedje
Rozijnenbrood in de vorm van een mannetje Pubbe wekske
Rug Rûk
Rugzak Pungel
Ruiken Rooke, Ruüke
Ruilen Koétele
Ruilen Toesse
Ruit Roét, Roët
Ruiten Roëten
Rundervet Bukvet  
Rust Rûs, Rös
Rusten Rûste
Rustg, koest Keduuk
Ruziezoeker Vreigelaer
Terug naar Startpagina
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Don`t copy text!